1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “HAITEK LATVIA”, reģ. nr. 40103979662, Laimdotas iela 25, Lielvārde, Latvija, LV–5070 (turpmāk saukts arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Datu pārzinis iegūst no personām (turpmāk saukti – “Datu subjekts”), kas apmeklē tīmekļa vietni www.haitek.lv. 

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana un glabāšana

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds;
3.1.2. E-pasta adrese;
3.1.3. Tālruņa numurs;

3.1.4. Uzņēmuma nosaukums;

3.1.5. Uzņēmuma reģistrācijas numurs;
3.1.6. Jebkura cita informācija, kura iesniegta Datu pārzinim tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar Datu pārzini telefoniski.

3.2. Papildus iepriekšminētajam Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) Apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Datu subjektu, Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta personas datus sadarbības partneriem (turpmāk – Datu apstrādātājs), kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Datu pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Datu pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Datu subjekta personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. 

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Sīkdatņu politika

4.1. Tīmekļa vietne www.haitek.lv izmanto sīkdatnes, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo mediju platformu funkcijas un analizētu tīmekļa vietnes datplūsmu. Informāciju par to, kā Datu subjekts izmanto tīmekļa vietni, Datu pārzinis kopīgo ar saviem sociālo mediju platformām, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu Datu subjekta sniegto informāciju vai informāciju, kas tiek apkopota, Datu subjektam lietojot trešo pušu pakalpumus.

4.2. Tīmekļa vietnē www.haitek.lv izmantotās sīkdatnes:

4.2.1. Nepieciešamās sīkdatnes palīdz padarīt tīmekļa vietni lietojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lapu navigāciju. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar korekti funkcionēt.

4.2.2. Izvēles sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās, piemēram, ieteicamo valodu vai reģionu, kurā atrodas Datu subjekts.

4.2.3. Statistikas sīkdatnes palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.

4.2.4. Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt Datu subjektam atbilstošas reklāmas, kuras izvieto trešo pušu reklāmdevēji.

4.2.5. Neklasificētās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas rodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķām pakalpojumu sniedzēju sīkdatnēm.

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:
5.1.1. piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
5.1.2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
5.1.3. dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
5.1.4. atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
5.1.5. ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
5.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot iesniegumu klātienē SIA “HAITEK LATVIA” dīlercentrā, Laimdotas ielā 25, Lielvārdē, Latvijā, LV–5070 vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz haitek@haitek.lv. 

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē www.haitek.lv. 

Šī politika pēdējo reizi atjaunota 2024. gada 14. martā.